Qiymətləndirmə xidmətləri

"Biznes-Audit" Şirkəti bütün sahələrdə qiymətləndirmə xidmətlərini həyata keçirir. Qiymətləndirmə – əmlakın bazarın konkret şəraitində zamanın müəyyən hissəsinə olan qiymətin müəyyənləşdirilməsidir. Şirkətimiz qiymətləndirməni tam peşəkarlıqla, beynəlxalq və yerli normalara uyğun şəkildə yerinə yetirir. Biz istər daşınmaz əmlakın, istər qeyri – maddi aktivlərin, istərsə də şirkətlərin biznes qiymətləndirməsini uğurla həyata keçiririk. Bizim fəaliyyətimiz əsas etibarı ilə Azərbaycan Respublikasının “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qanununa uyğun olaraq hüquqi və fiziкi şəхslərin sifаrişlərinə əsаsən peşəкаr qiymətləndiricilərin bilаvаsitə iştirакı ilə müхtəlif əmlак növlərinin qiymətləndirilməsinə müvafiqdir. Peşəkar kadrlarımız tərəfindən müştərilərin hər hansı qiymətləndirmə sifarişi qərəzsiz və şəffaflıqla həyata keçirilir.